Chuyên trang chia sẻ kiến thức AI, Deeplearnig, MachineLearning, An ninh an toàn thông tin

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Câu lệnh trong Linux

 

AIC500-Câu lệnh trong Linux

A. LỆNH HỆ THỐNG

1. Logout máy

#exit hoặc #logout hoặc Ctrl + D

2. Khởi động máy

#reboot hoặc #init-6 hoặc #shutdown -r - now

3. Tắt máy

#poweroff hoặc #init 0 hoặc #shutdown -t -now

4. Xem tên máy tính

#hostname

5. Đổi tên máy tính tạm thời

#hostname [tên mới]

6. Xem user hiện hành

#whoami

7. Xem thông tin user hiện hành

#finger

8. Thay đổi thông tin user hiện hành

#chfn

9. Xem lại user đang login

#who hoặc #w

10. Xem terminal hiện hành

#tty

11. Chuyển qua terminal khác

Alt+F1 đến Alt+F6 (máy ảo)

Alt+Ctrl+F1 đến Alt+Ctrl+F6 (máy thật)

12. Xem trợ giúp lệnh

#man [tên lệnh]

13. Xem danh sách các lệnh đã gõ

#history

14. Xem thời gian

#date

15. Xem lịch

#cal

16. Xem địa chỉ IP

#ifconfig

17. Đặt IP tạm thời

#ifconfig eth0 [ip] netmask 255.255.255.0

18. Disable card mạng

#ifconfig eth0 down

19. Enable card mạng

#ifconfig eth0 up

20. Xem bảng routing

#route -n hoặc #netstat -rn

21. add default gateway

#route add default gw [IP]

22. delete default gateway

#route delete default gw [IP]

23. Kiểm tra kết nối đến máy khác

#ping [ip gateway]

24. Xem thông tin DNS

#more /etc/resolv.conf

25. Khởi động chế độ đồ họa (Start graphic mode)

#startx

26. Chuyển đổi giữa các user

#su -[tên user]

27. Tạo user

#useradd [tên user]

28. Xem danh sách các tiến trình của hệ thống

#top

29. Chuyển lệnh chạy ở chế độ background

#[command]&

30. Điều khiển job - liệt kê các job đang hoạt động

#jobs

31. Chuyển background sang foreground

#fg [number]

32. Biến môi trường (chứa thông tin của hệ thống)

- Xem

#env hoặc #printenv

- In

#echo $[tên]

- Cài đặt

#rpm=[tên]

#export rpm=[tên]

- Gỡ bỏ

#unset [tên]

B. LỆNH VỚI TẬP TIN, THƯ MỤC

1. Tạo thư mục

#mkdir [name]

ví dụ: #mkdir Soft

2. Liệt kê thư mục

#ls

3. Xem đường dẫn thư mục hiện hành

#pwd

4. Chuyển đổi thư mục

#cd [tên thư mục]

ví dụ: #cd /Soft

5. Xóa thư mục rỗng

#rmdir [tên thư mục]

ví dụ: #rmdir Soft

6. Xóa thư mục không rỗng

#rm -rf [tên thư mục]

7. Đổi tên thư mục

#mv [tên cũ] [tên mới]

8. Sao chép thư mục

#cp [tên thư mục] [đường dẫn mới]

9. Đọc nội dung tập tin

#cat [tên tập tin] hoặc #more [tên tập tin] hoặc #less [tên tập tin]

10. Xem nội dung tập tin

#head [tên tập tin] hoặc #tail [tên tập tin]

11. Tạo file rỗng

#touch [tên file]

12. Lệnh giải nén tệp tin:

#cd  /temp

# tar zxpf /mnt/cdrom/vmware

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét