Chuyên trang chia sẻ kiến thức AI, Deeplearnig, MachineLearning, An ninh an toàn thông tin

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Cấu hình IP tĩnh trên hệ điều hành Linux

ng dn đt IP tĩnh trên CentOS 6

AIC500-Cấu hình Ip tĩnh trên hệ điều hành Linux


Thiết lp IP tĩnh khi không mun nhn đa ch t DHCP cp

[root@server1 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Gõ vào:

DEVICE=eth0

HWADDR=00:0C:29:A2:A0:4F

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none

IPADDR=192.168.100.110

NETMASK=255.255.255.0

TYPE=Ethernet

GATEWAY=192.168.100.2

DNS1=192.168.100.110

DNS2=8.8.8.8

IPV6INIT=no

USERCTL=no

Restart card mng

[root@server1 ~]# /etc/rc.d/init.d/network restart

Hoặc

[root@server1 ~]# service network restart

[root@server1 ~]# chkconfig network on

Gõ lnh ifconfig đ kim tra đa ch IP

[root@server1 ~]# ifconfig

Gõ lnh Ping đ kim tra kết ni

[root@server1 ~]# ping 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=140 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=140 ms

Cấu hình SSH để dùng Security CRT

#vi /etc/ssh/sshd_config

Sửa một số thông tin (bỏ dấu # ở đầu):

Port 22

AddressFamily any

ListenAddress 10.0.0.1

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile  .ssh/authorized_keys

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét